STARTSIDA
BILDTERAPI
BRITTA JONSSON
KONTAKT
LÄNKAR
LITTERATUR
AKTUELLT
SPEGLAR
KERAMIK
© Britta Jonsson

webbdesign
happikat.se
Vad är bildterapi?
Bildterapi är en konstnärlig terapiform där man använder olika material för att skapa en personlig bild. Tankar, känslor och inre upplevelser kommer till uttryck och får en yttre gestaltning, blir synliga. Man behöver inte vara konstnärligt begåvad för att ha nytta av terapin.
 
Tillsammans med bildterapeuten undersöker man bildens uttryck och i denna dialog utvecklas och fördjupas bildskapandet.
 
Med terapins hjälp kan inre upplevelser finna sina uttrycksformer i ett symboliskt språk. I bilden förmedlas personlig historia men även stundens känsla.
 
Bildterapeuten använder sin kunskap för att hjälpa bildskaparen att ge uttryck åt emotionellt laddat material. Bildterapin kan bidra till att lätta på spänningar som annars kan kännas olidliga och man har möjlighet att arbeta sig igenom traumatiska händelser genom serier av bilder.
 
Bildterapi kan stärka kreativiteten och kommunikationsförmågan och ge ökad självkännedom. Det är en livsbejakande terapiform som idag används inom många olika områden.
Hur gör man?
Vid en första kontakt bestämmer vi tid och plats för ett första möte. Vi pratar om vad bildterapin kan tillföra och vad problemområdet är. Det är också möjligt att prova på att måla på en gång.
 
Har man svårt att komma igång eller känner sig nervös kan man få en introducerande avslappning och därefter hjälp med en övning eller förslag på uppgift. De första tre träffarna kan ses som prova-på-tillfällen varefter man bestämmer hur man ska fortsätta.
 
Individuell session innebär 1 tim 15 min och kan pågå en kortare tid eller längre period. Vanligtvis träffas man 1 gång/vecka. Material ingår. Mottagning i Leksand individuellt och i grupp.
Företaget innehar F-skattesedel.
Vem kan gå i bildterapi?
Bildterapi passar alla människor och olika patientkategorier eftersom möjlighet finns till bearbetning av såväl psykiska som fysiska besvär.
 
Ångest och smärta kan uttryckas i bilden då ord saknas. Starka upplevelser och minnen som kan verka outhärdliga kan läggas ut i bilden. Vid depressiva tillstånd, stress och utbrändhet kan bildterapi hjälpa till att avlasta oro.
 
Vid svåra sjukdomar som cancer kan bildterapi underlätta förmågan att acceptera sitt tillstånd och även distrahera från "sjukdomsidentiteten". Bildterapi passar även inom friskvård och rehabilitering.
 
Människor som vill arbeta med sin individuella utveckling kan finna att bildterapi ger möjlighet till utforskning av personliga resurser. Eftersom bilden både kan vara ett spontant uttryck för inre tillstånd men även ett verktyg för kognitiv bearbetning kan man arbeta på olika nivåer.
 
Vi är alla olika och var fokus ska ligga i terapiprocessen utarbetas i samråd med bildterapeuten som avpassar metod och tillvägagångssätt på bästa möjliga sätt. Rummet, materialet och relationen till terapeuten är själva ramverket som skapar trygghet i processen.
Hur blir man bildterapeut?
I Sverige finns idag flera utbildningar varav en leder till forskning inom området. Oftast har man en konstnärlig eller skol-/vårdinriktad basutbildning som byggs på med studier i psykoterapeutisk teori i kombination med konstnärligt arbete i självutforskande bildprocess.
 
I utbildningen ingår eget arbete med elevklienter under handledning ett visst antal timmar (ca 60 handledningstimmar) vilket ger en god grund att utgå ifrån. Dessutom fordras en längre tids egen psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut för att bli godkänd att arbeta i egen verksamhet eller som anställd inom kommun, landsting eller hos privat uppdragsgivare.
 
Yrket som bildterapeut har sina rötter i efterkrigstidens Europa och USA då man upptäckte att arbete med bild var läkande för personer som varit med om traumatiska händelser. Bildterapi med barn har också länge varit ett stort arbetsområde eftersom barn har en spontan lust att rita och måla och begränsad tillgång till det verbala språket. I Sverige är yrkesarbetande bildterapeuter organiserade i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter (SRBt). Du kan gå in på hemsidan www.bildterapi.se så finner du mer information inom området bildterapi.